Územní plán Domašín

duben 2016

Zastupitelstvo obce Domašín vydalo opatřením obecné povahy dne ............... územní plán Domašín. Pořizovatelem tohoto územního plánu byl Obecní úřad Domašín. Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet u obce Domašín, na Městském úřadu Kadaň, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, na odboru SÚ a ÚP Městského úřadu Klášterec nad Ohří a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Také je přístupný na internetových stránkách obce Domašín: http://www.obec-domasin.cz/.

UPOZORNĚNÍ: máte-li pomalejší připojení nebo starší PC, doporučujeme výkresy ve formátu pdf stáhnout na lokální disk (klikněte pravým tlačítkem na odkaz, zvolte "Uložit jako" a vyberte cestu na Váš lokální disk)

Opatření obecné povahy Územní plán Domašín

TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU DOMAŠÍN

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU DOMAŠÍN

GRAFICKÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU DOMAŠÍN

 1. Výkres základního členění
 2a. Hlavní výkres - Urbanistická koncepce s vymezením ploch s rozdílným využitím
 2b. Hlavní výkres - Koncepce uspořádání krajiny
 2c. Hlavní výkres - Dopravní a technická infrastruktura
 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOMAŠÍN

GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

 4. Koordinační výkres
 5. Výkres širších vztahů
 6. Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ