INFORMACE O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI (ÚPD) KADANĚ

Pořizovatelem ÚPD je úřad územního plánování Městského úřadu v Kadani, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň, kde je možné do této ÚPD a její dokladové dokumentace nahlížet. ÚPD byla poskytnuta stavebnímu úřadu Městského úřadu Kadaň a odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje.

3. změna regulačního plánu jihovýchodního předpolí Kadaně

23. května 2019

Veřejná vyhláška - douručení návrhu 3. změny regulačního plánu jihovýchodního předpolí Kadaně a oznámení konání veřejného projednání

Textová část 3. změny

Grafická část 3. změny

Výkres technické infrastruktury
Výkres předpokládaných záborů ZPF
Koordinační výkres

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DORUČENÍ NÁVRHU 5. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ A OZNÁMENÍ KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

8. února 2019

Veřejná vyhláška - doručení návrhu 5. změny územního plánu Kadaně a oznámení konání veřejného projednání

TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU 5. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ

NÁVRH 5. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ

GRAFICKÁ ČÁST NÁVRHU 5. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ

 1. Výkres základního členění území A
 1. Výkres základního členění území B
 2. Hlavní výkres - funkční využití ploch A
 2. Hlavní výkres - funkční využití ploch B
 5. Koncepce technické infrastruktury – energetické systémy
 6. Koncepce dopravy
 7. Koncepce uspořádání krajiny

TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ODŮVODNĚNÍ 5. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ

NÁVRH ODŮVODNĚNÍ 5. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ
PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRHU ODŮVODNĚNÍ 5. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ - ZÁPIS ZMĚN

GRAFICKÁ ČÁST NÁVRHU ODŮVODNĚNÍ 5. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ

 1. Koordinační výkres A
 1. Koordinační výkres B
 1. Koordinační výkres C
 2. Širší vztahy

STUDIE VYUŽITÍ REKREAČNÍ LOKALITY TUŠIMICE
oznámení o konání veřejného projednání

5. února 2019

VYHODNOCENÍ PROJEDNÁNÍ STUDIE VYUŽITÍ REKREAČNÍ LOKALITY TUŠIMICE

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

Textová část
Výkres stavu s limity
Výkres majetkové struktury
Výkres problémů a hodnot
Fotodokumentace
Výkres souboru opatření
Výkres budoucího stavu
Řešení vybraných detailů veřejného prostranství - schematický návrh vstupního prostoru č. 4
Řešení vybraných detailů veřejného prostranství - schematický návrh prostoru pro sport a setkávání
Řešení vybraných detailů veřejného prostranství - schematický návrh křižovatky se vstupním prostorem č. 7
Výkres rozporů a záměrů do ÚP

ÚZEMNÍ PLÁN KADANĚ, ÚPLNÉ ZNĚNÍ, PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ 4. ZMĚNY

30. prosince 2017

ÚZEMNÍ PLÁN KADANĚ, ÚPLNÉ ZNĚNÍ, PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ 4. ZMĚNY
účinnost od 30. 12. 2017

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ, PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ 4. ZMĚNY

ÚZEMNÍ PLÁN KADANĚ, PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ 4. ZMĚNY

GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ, PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ 4. ZMĚNY

 1. Výkres základního členění území 1:10 000
 2. Hlavní výkres - funkční využití ploch 1 : 5 000 + legenda
 3. Výkres veřejných zájmů (VPS, opatření a asanací) 1:10 000 + legenda
 4. Koncepce technické infrastruktury – hmotové systémy 1:5 000 + legenda
 5. Koncepce technické infrastruktury – energetické systémy 1:5 000 + legenda
 6. Koncepce dopravy 1:5 000 + legenda
 7. Koncepce uspořádání krajiny 1:5 000 + legenda

GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ, PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ 4. ZMĚNY

 1. Koordinační výkres 1:5 000 + legenda
 2. Širší vztahy 1:50 000
 3. Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa 1:10 000

záznam o účinnosti

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ

2. ledna 2018

Zpráva o uplatňování územního plánu Kadaně

4. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ

15. prosince 2017

Veřejná vyhláška oznámení o vydání opatření obecné povahy - 4. změna územního plánu Kadaně

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - 4. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ

TEXTOVÁ ČÁST 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ

NÁVRH 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ

GRAFICKÁ ČÁST 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ

 1. Výkres základního členění území A
 1. Výkres základního členění území B
 2. Hlavní výkres - funkční využití ploch A
 2. Hlavní výkres - funkční využití ploch B
 2. Hlavní výkres - funkční využití ploch C
 3. Výkres veřejných zájmů (VPS, opatření a asanací)
 5. Koncepce technické infrastruktury – energetické systémy
 6. Koncepce dopravy A
 6. Koncepce dopravy B
 6. Koncepce dopravy C
 7. Koncepce uspořádání krajiny

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ

ODŮVODNĚNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ
PŘÍLOHA Č. 1 ODŮVODNĚNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ - ZÁPIS ZMĚN

GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ

 1. Koordinační výkres A
 1. Koordinační výkres B
 1. Koordinační výkres C
 2. Širší vztahy
 3. Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa

Regulační plán jihovýchodního předpolí Kadaně - právní stav po 2. změně

23. října 2016

grafická část

hlavní výkres
výkres veřejně prospěšné stavby
výkres technická infastruktura
výkres doprava
výkres zeleň
výkres širších vztahů
výkres etapizace
záznam o účinnosti

textová část

textová část

2. změna regulačního plánu jihovýchodního předpolí Kadaně

4. října 2016

Opatření obecné povahy 2. změna regulačního plánu jihovýchodního předpolí Kadaně

Příloha č. 1:

Textová část 2. změny

Příloha č. 2: grafická část 2. změny

Hlavní výkres
Výkres dopravy
Výkres zeleně

Příloha č. 3:

Textová část odůvodnění

Příloha č. 4: grafická část odůvodnění 2. změny

Koordinační výkres 1 : 1 000

Příloha č. 5:

Změna obecně závazné vyhlášky Města Kadaň č. 12/06

ÚZEMNÍ PLÁN KADANĚ, PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ 3. ZMĚNY

20. ledna 2016

ÚZEMNÍ PLÁN KADANĚ, PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ 3. ZMĚNY

UPOZORNĚNÍ: máte-li pomalejší připojení nebo starší PC, doporučujeme výkresy ve formátu pdf stáhnout na lokální disk (klikněte pravým tlačítkem na odkaz, zvolte "Uložit jako" a vyberte cestu na Váš lokální disk)

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ, PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ 3. ZMĚNY

ÚZEMNÍ PLÁN KADANĚ, PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ 3. ZMĚNY

GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ, PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ 3. ZMĚNY

 1. Výkres základního členění území 1:10 000
 2. Hlavní výkres - funkční využití ploch 1 : 5 000
 3. Výkres veřejných zájmů (VPS, opatření a asanací) 1:10 000
 4. Koncepce technické infrastruktury – hmotové systémy 1:5 000
 5. Koncepce technické infrastruktury – energetické systémy 1:5 000
 6. Koncepce dopravy 1:5 000
 7. Koncepce uspořádání krajiny 1:5 000

GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ, PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ 3. ZMĚNY

 1. Koordinační výkres 1:5 000
 2. Širší vztahy 1:50 000
 3. Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa 1:10 000

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ

11. prosince 2015

Veřejná vyhláška oznámení o vydání opatření obecné povahy - 3. změna územního plánu Kadaně

Opatření obecné povahy 3. změny územního plánu Kadaně

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ

TEXTOVÁ ČÁST 3. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ

GRAFICKÁ ČÁST 3. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ

Výkres základního členění 1a
Výkres základního členění 1b
Výkres základního členění 1c
Hlavní výkres
Výkres veřejných zájmů
Koncepce technické infrastruktury - energetické systémy
Koncepce technické infrastruktury - hmotové systémy
Koncepce dopravy
Koncepce uspořádání krajiny

ODŮVODNĚNÍ

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ - Odůvodnění
Příloha č. 1 odůvodnění
Příloha č. 2 odůvodnění

GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 3. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ

Koordinační výkres
Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL
Výkres širších vztahů

Regulační plán jihovýchodního předpolí Kadaně - právní stav po 1. změně

6. listopadu 2014

grafická část

hlavní výkres
výkres veřejně prospěšné stavby
koordinační výkres

textová část

textová část

1. změna regulačního plánu jihovýchodního předpolí Kadaně

6. listopadu 2014

Opatření obecné povahy 1. změna regulačního plánu jihovýchodního předpolí Kadaně

příloha č. 1:

textová část 1. změny

příloha č. 2: grafická část 1. změny

hlavní výkres 1 : 1 000
výkres veřejně prospěšné stavby 1 : 2 000

příloha č. 3:

textová část odůvodnění

příloha č. 4: grafická část odůvodnění

koordinační výkres 1 : 1 000

příloha č. 5:

změna obecně závazné vyhlášky Města Kadaň č. 12/06

ÚZEMNÍ PLÁN KADANĚ, PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ 2. ZMĚNY

2. července 2014

ÚZEMNÍ PLÁN KADANĚ, PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ 2. ZMĚNY

UPOZORNĚNÍ: máte-li pomalejší připojení nebo starší PC, doporučujeme výkresy ve formátu pdf stáhnout na lokální disk (klikněte pravým tlačítkem na odkaz, zvolte "Uložit jako" a vyberte cestu na Váš lokální disk)

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ, PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ 2. ZMĚNY

ÚZEMNÍ PLÁN KADANĚ, PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ 2. ZMĚNY

GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ, PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ 2. ZMĚNY

 1. Výkres základního členění území 1:10 000 (4 MB)
 2. Hlavní výkres - funkční využití ploch 1 : 5 000 (5 MB)
 3. Výkres veřejných zájmů (VPS, opatření a asanací) 1:10 000 (4 MB)
 4. Koncepce technické infrastruktury – hmotové systémy 1:5 000 (5 MB)
 5. Koncepce technické infrastruktury – energetické systémy 1:5 000 (10 MB)
 6. Koncepce dopravy 1:5 000 (11 MB)
 7. Koncepce uspořádání krajiny 1:5 000 (32 MB)

GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ, PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ 2. ZMĚNY

 1. Koordinační výkres 1:5 000 (7 MB)
 2. Širší vztahy 1:50 000 (2 MB)
 3. Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa 1:10 000 (30 MB)

2. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ

21. března 2014

Oznámení o vydání opatření obecné povahy 2. změna územního plánu Kadaně

Opatření obecné povahy 2. změna územního plánu Kadaně

NÁVRH 2. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ

TEXTOVÁ ČÁST 2. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ

NÁVRH 2. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ

GRAFICKÁ ČÁST 2. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ

Výkres základního členění 1:5 000
Hlavní výkres 1:5 000
Koncepce uspořádání krajiny 1:5 000

ODŮVODNĚNÍ

2 ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ

2. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ - Odůvodnění

GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 2. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ

Koordinační výkres 1 : 5 000
Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL 1 : 5 000
Výkres širších vztahů 1 : 25 000

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ

7. února 2014

Zpráva o uplatňování územního plánu Kadaně

ÚZEMNÍ PLÁN KADANĚ, PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ 1. ZMĚNY

2013

ÚZEMNÍ PLÁN KADANĚ, PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ 1. ZMĚNY

UPOZORNĚNÍ: máte-li pomalejší připojení nebo starší PC, doporučujeme výkresy ve formátu pdf stáhnout na lokální disk (klikněte pravým tlačítkem na odkaz, zvolte "Uložit jako" a vyberte cestu na Váš lokální disk)

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ, PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ 1. ZMĚNY

ÚZEMNÍ PLÁN KADANĚ, PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ 1. ZMĚNY

GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ, PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ 1. ZMĚNY

 1. Výkres základního členění území 1:10 000 (4 MB)
 2. Hlavní výkres - funkční využití ploch 1 : 5 000 (5 MB)
 3. Výkres veřejných zájmů (VPS, opatření a asanací) 1:10 000 (4 MB)
 4. Koncepce technické infrastruktury – hmotové systémy 1:5 000 (5 MB)
 5. Koncepce technické infrastruktury – energetické systémy 1:5 000 (10 MB)
 6. Koncepce dopravy 1:5 000 (11 MB)
 7. Koncepce uspořádání krajiny 1:5 000 (32 MB)

GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ, PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ 1. ZMĚNY

 1. Koordinační výkres 1:5 000 (7 MB)
 2. Širší vztahy 1:50 000 (2 MB)
 3. Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa 1:10 000 (30 MB)

1. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ

29. ŘÍJNA 2012

MĚSTO KADAŇ

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

1. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ

Zastupitelstvo města Kadaň podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

vydává

1. ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ

UPOZORNĚNÍ: máte-li pomalejší připojení nebo starší PC, doporučujeme výkresy ve formátu pdf stáhnout na lokální disk (klikněte pravým tlačítkem na odkaz, zvolte "Uložit jako" a vyberte cestu na Váš lokální disk)

Textová část 1. změny územního plánu Kadaně (výrok) obsahuje tyto části:

1. Vymezení zastavěného území

2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

3. Návrh urbanistické koncepce

4. Návrh koncepce veřejné infrastruktury a podmínek pro její umísťování

5. Koncepce uspořádání krajiny, její ochrany a návrh místního územního systému ekologické stability

6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, ploch pro asanaci a staveb ve veřejném zájmu

8. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv

9. Vymezení ploch pro územní studie

10. Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst. 1 stavebního zákona

11. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

12. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojených

Textová část 1. změny územního plánu Kadaně - návrh je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako jeho příloha č. 1.

GRAFICKÁ ČÁST 1. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ OBSAHUJE TYTO ČÁSTI

 1. Základní členění území 1:5 000
 2. Hlavní výkres – funkční využití 1 : 5 000
 3. Výkres veřejných zájmů (VPS, opatření a asanací) 1:5 000
 4. Koncepce technické infrastruktury – hmotové systémy 1:5 000
 5. Koncepce dopravy 1:5 000

ODŮVODNĚNÍ

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 1. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ

1. změna územního plánu - odůvodnění - textová část je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako jeho příloha č. 3

GRAFICKÁ ČÁST 1. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ

VIZ. PŘÍLOHA Č. 4, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY:
 1. Koordinační výkres 1:5 000
 2. Širší vztahy 1:100 000

Grafická část 1. změny územního plánu Kadaně je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako jeho příloha č. 4.

POUČENÍ:

proti 1. Změně Územního plánu Kadaně vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

ÚZEMNÍ PLÁN KADANĚ

18. prosinec 2009

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

example graphic

MĚSTO KADAŇ

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

ÚZEMNÍ PLÁN KADANĚ

Zastupitelstvo města Kadaň podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

vydává

ÚZEMNÍ PLÁN KADANĚ

UPOZORNĚNÍ: máte-li pomalejší připojení nebo starší PC, doporučujeme výkresy ve formátu pdf stáhnout na lokální disk (klikněte pravým tlačítkem na odkaz, zvolte "Uložit jako" a vyberte cestu na Váš lokální disk)

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ

VIZ. PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ (velikost 9 MB), KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ

VIZ. PŘÍLOHA Č. 2, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY:
 1. Výkres základního členění území 1:10 000 (26 MB)
 2. Hlavní výkres - funkční využití ploch 1 : 5 000 (32 MB)
 3. Výkres veřejných zájmů (VPS, opatření a asanací) 1:10 000 (26 MB)
 4. Koncepce technické infrastruktury – hmotové systémy 1:5 000 (29 MB)
 5. Koncepce technické infrastruktury – energetické systémy 1:5 000 (28 MB)
 6. Koncepce dopravy 1:5 000 (31 MB)
 7. Koncepce uspořádání krajiny 1:5 000 (32 MB)

ODŮVODNĚNÍ

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ

VIZ PŘÍLOHA Č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN - ODŮVODNĚNÍ- TEXTOVÁ ČÁST (1 MB), KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ

VIZ. PŘÍLOHA Č. 4, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY:
 1. Koordinační výkres 1:5 000 (44 MB)
 2. Širší vztahy 1:50 000 (2 MB)
 3. Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa 1:10 000 (30 MB)

POUČENÍ:

proti Územnímu plánu Kadaně vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

REGULAČNÍ PLÁN JIHOVÝCHODNÍHO PŘEDPOLÍ MĚSTA KADANĚ

19. září 2008

Zastupitelstvo města Kadaň dne 21. 12. 2006 usnesením č. 1547/2006 schválilo regulační plán jihovýchodního předpolí města Kadaně (3 MB), ( obecně závazná vyhláška Města Kadaň č. 12/06.(3 MB)).