Informace o územním plánu Libědice

24. února 2012

Zastupitelstvo obce Libědice vydalo opatřením obecné povahy dne 9. února 2012 územní plán Libědice. Pořizovatelem tohoto územního plánu byl úřad územního plánování - Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň. Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet u obce Libědice, na Městském úřadu Kadaň, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, na Obecním úřadu Radonice, odboru výstavby a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Také je přístupný na internetových stránkách obce Libědice: http://www.libedice.cz/.

VIZ. PŘÍLOHY
Opatření obecné povahy Územní plán Libědice
Veřejná vyhláška oznámení o vydání opatření obecné povahy Územní plán Libědice

UPOZORNĚNÍ: máte-li pomalejší připojení nebo starší PC, doporučujeme výkresy ve formátu pdf stáhnout na lokální disk (klikněte pravým tlačítkem na odkaz, zvolte "Uložit jako" a vyberte cestu na Váš lokální disk)

TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LIBĚDICE

VIZ. PŘÍLOHA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN LIBĚDICE (0,7 MB)

GRAFICKÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LIBĚDICE

VIZ. PŘÍLOHA Č. 2
 1. Výkres základního členění 1:5 000 (5 MB)
 2. Hlavní výkres I. Urbanistická koncepce s vymezením ploch s rozdílným využitím (7 MB)
    1:5 000
 3. Hlavní výkres II. Koncepce uspořádání krajiny 1:5 000 (6,5 MB)
 4. Hlavní výkres III. Dopravní a technická infrastruktura 1:5 000 (6 MB)
 5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000 (5 MB)

TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ODŮVODNĚNÍ

PŘÍLOHA Č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN LIBĚDICE - Odůvodnění (1 MB)
PŘÍLOHA Č. 4 ÚZEMNÍ PLÁN LIBĚDICE - Odůvodnění - Samostatná příloha civilní ochrany(1,3 MB)
PŘÍLOHA Č. 5 ÚZEMNÍ PLÁNU LIBĚDICE – Odůvodnění – Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa (0,5 MB)

GRAFICKÁ ČÁST NÁVRH ODŮVODNĚNÍ

VIZ. PŘÍLOHA Č. 6
 6. Koordinační výkres I měřítko 1 : 5000 (7 MB)
 7. Koordinační výkres II - jádrové území měřítko 1 : 2000
  jádrové území sídlo Libědice (1 MB)
  jádrové území sídlo Čejkovice (2 MB)
 8. Výkres širších vztahů měřítko 1 : 50000 (48 MB)
 9. Vyhodnocení odnětí ZPF a PUPFL měřítko 1 : 5000 (5 MB)
 10. Dopravní řešení – jádrové území měřítko 1 : 2000
  jádrové území sídlo Libědice (1 MB)
  jádrové území sídlo Čejkovice (1 MB)
 11. Technická infrastruktura - jádrové území měřítko 1 : 2000
  jádrové území sídlo Libědice (1 MB)
  jádrové území sídlo Čejkovice (1 MB)