Územní studie Loučná pod Klínovcem

1. srpna 2016

UPOZORNĚNÍ: máte-li pomalejší připojení nebo starší PC, doporučujeme výkresy ve formátu pdf stáhnout na lokální disk (klikněte pravým tlačítkem na odkaz, zvolte "Uložit jako" a vyberte cestu na Váš lokální disk)

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE LOUČNÁ POD KLÍNOVCEM

ÚZEMNÍ STUDIE LOUČNÁ POD KLÍNOVCEM

GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO STUDIE LOUČNÁ POD KLÍNOVCEM

 1. Výkres funkčního využití ploch
 2. Výkres prostorové regulace
 3. Výkres dopravy
 4. Výkres technické infrastruktury - vodovod a kanalizace
 5. Výkres technické infrastruktury - energetika, plyn, veřejné osvětlení
 6. Výkres širších vztahů

Územní plán Loučná pod Klínovcem

19. prosince 2015

Zastupitelstvo obce Loučná pod Klínovcem vydalo opatřením obecné povahy dne 19. 11. 2015 územní plán Loučná pod Klínovcem. Pořizovatelem tohoto územního plánu byl Městský úřad Loučná pod Klínovcem. Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet u města Loučná pod Klínovcem, na Městském úřadu Kadaň, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, na odboru SÚ a ÚP Městského úřadu Klášterec nad Ohří a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Také je přístupný na internetových stránkách obce Loučná pod Klínovcem: http://www.loucna.eu/.

UPOZORNĚNÍ: máte-li pomalejší připojení nebo starší PC, doporučujeme výkresy ve formátu pdf stáhnout na lokální disk (klikněte pravým tlačítkem na odkaz, zvolte "Uložit jako" a vyberte cestu na Váš lokální disk)

Opatření obecné povahy Územní plán Loučná pod Klínovcem

TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU LOUČNÁ POD KLÍNOVCEM

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LOUČNÁ POD KLÍNOVCEM

GRAFICKÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU LOUČNÁ POD KLÍNOVCEM

 1. Výkres základního členění
 2a. Hlavní výkres - Urbanistická koncepce s vymezením ploch s rozdílným využitím
 2b. Hlavní výkres - Dopravní a technická infrastruktura
 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LOUČNÁ POD KLÍNOVCEM

GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

 4. Koordinační výkres
 5. Výkres širších vztahů
 6. Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL