Informace o územním plánu Mašťov

26. dubna 2016

Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Mašťov
Zpráva o uplatňování územního plánu Mašťov

Informace o územním plánu Mašťov

2. ledna 2012

Zastupitelstvo města Mašťov vydalo opatřením obecné povahy dne 15. prosince 2011 územní plán Mašťov. Pořizovatelem tohoto územního plánu byl úřad územního plánování - Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň. Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet u města Mašťov, na Městském úřadu Kadaň, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, na Obecním úřadu Radonice, odboru výstavby a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Také je přístupný na internetových stránkách města Mašťov: http://www.mastov.cz/.

VIZ. PŘÍLOHY
Opatření obecné povahy Územní plán Mašťov
Veřejná vyhláška oznámení o vydání opatření obecné povahy Územní plán Mašťov

UPOZORNĚNÍ: máte-li pomalejší připojení nebo starší PC, doporučujeme výkresy ve formátu pdf stáhnout na lokální disk (klikněte pravým tlačítkem na odkaz, zvolte "Uložit jako" a vyberte cestu na Váš lokální disk)

TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU MAŠŤOV

VIZ. PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU MAŠŤOV (0,5 MB)

GRAFICKÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU MAŠŤOV

VIZ. PŘÍLOHA Č. 2
 1. Výkres základního členění 1:5 000 (2,5 MB)
 2. Hlavní výkres I. Urbanistická koncepce s vymezením ploch s rozdílným využitím (6 MB)
    1:5 000
 3. Hlavní výkres II. Koncepce uspořádání krajiny 1:5 000 (5,5 MB)
 4. Hlavní výkres III. Dopravní a technická infrastruktura 1:5 000 (4 MB)
 5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000 (4 MB)

TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ODŮVODNĚNÍ

PŘÍLOHA Č. 3 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU MAŠŤOV - Odůvodnění (0,5 MB)
PŘÍLOHA Č. 5 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU MAŠŤOV – Odůvodnění – Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa (0,5 MB)
PŘÍLOHA Č. 5 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU MAŠŤOV – Odůvodnění – Samostatná příloha civilní ochrany (0,2 MB)

GRAFICKÁ ČÁST NÁVRH ODŮVODNĚNÍ

VIZ. PŘÍLOHA Č. 6
 6. Koordinační výkres I měřítko 1 : 5000 (3 MB)
 7. Koordinační výkres II - jádrové území měřítko 1 : 2000
  jádrové území sídlo Vojtěchov (1 MB)
  jádrové území sídlo Mašťov (4 MB)
  jádrové území sídlo Konice a Dobřenec (2 MB)
  legenda Koordinační výkres (0,5 MB)
 8. Výkres širších vztahů měřítko 1 : 50000 (63 MB)
 9. Vyhodnocení odnětí ZPF a PUPFL měřítko 1 : 5000 (4 MB)
 10. Dopravní řešení – jádrové území měřítko 1 : 2000
  jádrové území sídlo Vojtěchov (0,5 MB)
  jádrové území sídlo Mašťov (1 MB)
  jádrové území sídlo Konice a Dobřenec (1 MB)
 11. Technická infrastruktura- jádrové území měřítko 1 : 2000
  jádrové území sídlo Vojtěchov (0,5 MB)
  jádrové území sídlo Mašťov (1 MB)
  jádrové území sídlo Konice a Dobřenec (1 MB)