Informace o vydaném územním plánu Měděnce

7. listopadu 2012

Zastupitelstvo obce Měděnec vydalo opatřením obecné povahy dne 7. listopadu 2012 územní plán Měděnce, který nabyl účinnosti dne 22. listopadu 2012. Pořizovatelem tohoto územního plánu byl úřad územního plánování - Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň. Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet u obce Měděnec, na Městském úřadu Kadaň, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Městskému úřadu Vejprty, stavebním úřadu a Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Také je přístupný na internetových stránkách obce Měděnec www.medenec.cz. Do dokladové dokumentace, související s pořizováním a vydáním územního plánu je možné nahlížet u obce Měděnec.

Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška

OBEC MĚDĚNEC

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

ÚZEMNÍ PLÁN MĚDĚNCE

Zastupitelstvo obce Měděnec podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

vydává

ÚZEMNÍ PLÁN MĚDĚNCE

UPOZORNĚNÍ: máte-li pomalejší připojení nebo starší PC, doporučujeme výkresy ve formátu pdf stáhnout na lokální disk (klikněte pravým tlačítkem na odkaz, zvolte "Uložit jako" a vyberte cestu na Váš lokální disk)

1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚDĚNCE

Územní plán - návrh - textová část, která je nedílnou součástí opatření obecné povahy

2. GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚDĚNCE,

která je nedílnou součástí opatření obecné povahy. Součástí grafické části jsou tyto výkresy:
 1. Výkres základního členění území 1:10 000 (1 MB)
 2. Hlavní výkres - funkční využití ploch, urbanistická koncepce 1 : 5 000 (16 MB)
 3. Hlavní výkres - zastavěné části obce 1:2 000(5 MB)
 4. Výkres veřejných zájmů (vps, opatření a asanací) 1:5 000 (2,5 MB)
 5. Koncepce veřejné infrastruktury 1:5 000 (3 MB)
 6. Koncepce veřejné infrastruktury - zastavěné části obce 1:2 000 (5 MB)
 7. Koncepce dopravy 1:5 000(15 MB)
 8. Koncepce uspořádání krajiny 1:10 000(1,5 MB)
 9. Etapizace 1:10 000 (1 MB)

ODŮVODNĚNÍ

1. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚDĚNCE

je součástí textové části územního plánu Měděnce (1,5 MB), která je nedílnou součástí opatření obecné povahy.

2. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚDĚNCE

která je nedílnou součástí opatření obecné povahy. Součástí grafické části jsou tyto výkresy:
 1. Koordinační výkres 1:5 000 (18 MB)
 2. Širší vztahy 1:50 000 (5 MB)
 3. Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa 1:10 000 (4 MB)

POUČENÍ:

proti Územnímu plánu Měděnce vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

ÚČINNOST:

toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky tj. dne ………………