ÚZEMNÍ PLÁN OKOUNOV - ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

14. listopadu 2017

TEXTOVÁ ČÁST

úplné znění textové části územního plánu Okounov po vydání 1. změny

GRAFICKÁ ČÁST

 1. Výkres základního členění
 2. Hlavní výkres I. Urbanistická koncepce s vymezením ploch s rozdílným využitím
 3. Hlavní výkres II. Koncepce uspořádání krajiny
 4. Hlavní výkres III. Dopravní a technická infrastruktura
 5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

 6. Koordinační výkres
 7. Koordinační výkres -
  jádrové území Okounov
  jádrové území Oslovice
  jádrové území Kotvina
  jádrové území Krupice
  koordinační výkres - legenda

INFORMACE O AKTUALIZACI ÚZEMNÍHO PLÁNU OKOUNOV

21. srpna 2015

Zpráva o uplatňování územního plánu Okounov dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zpráva byla schválena zastupitelstvem obce Okounov dne 26. června 2015 usnesením č. 126/6/15.

INFORMACE O AKTUALIZACI ÚZEMNÍHO PLÁNU OKOUNOV

17. dubna 2014

INFORMACE O AKTUALIZACI ÚZEMNÍHO PLÁNU OKOUNOV

ÚZEMNÍ PLÁN OKOUNOV

22. listopadu 2013

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O CHYBNÉM VYZNAČENÍ DATA VYDÁNÍ A DATA NABYTÍ ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNÍ PLÁN OKOUNOV (velikost 0,1 MB)

17. března 2011

Zastupitelstvo obce Okounov vydalo opatřením obecné povahy dne 10. února 2011 územní plán Okounov. Pořizovatelem tohoto územního plánu byl úřad územního plánování - Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň. Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet u obce Okounov, na Městském úřadu Kadaň, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, na Městském úřadu Klášterec nad Ohří, odboru stavebního úřadu a územního plánování a Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Do její dokladové dokumentace lze nahlížet u obce Okounov.

UPOZORNĚNÍ: máte-li pomalejší připojení nebo starší PC, doporučujeme výkresy ve formátu pdf stáhnout na lokální disk (klikněte pravým tlačítkem na odkaz, zvolte "Uložit jako" a vyberte cestu na Váš lokální disk)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN OKOUNOV (velikost 0,2 MB)

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN OKOUNOV (0,4 MB)

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU OKOUNOV

VIZ. PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OKOUNOV (1 MB)

GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU OKOUNOV

VIZ. PŘÍLOHA Č. 2
 1. Výkres základního členění 1:5 000 (3 MB)
 2. Hlavní výkres I. Urbanistická koncepce s vymezením ploch s rozdílným využitím
    1:5 000 (4,5 MB)
 3. Hlavní výkres II. Koncepce uspořádání krajiny 1:5 000 (4 MB)
 4. Hlavní výkres III. Dopravní a technická infrastruktura 1:5 000 (4 MB)
 5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000 (3 MB)

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

PŘÍLOHA Č. 3 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OKOUNOV - Odůvodnění (2 MB)
PŘÍLOHA Č. 4 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OKOUNOV – Odůvodnění – Samostatná příloha civilní ochrany (1 MB)
PŘÍLOHA Č. 5 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OKOUNOV – Odůvodnění – Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa (1,5 MB)

GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

VIZ. PŘÍLOHA Č. 6
 6. Koordinační výkres I měřítko 1 : 5000 (5 MB)
 7. Koordinační výkres II - jádrové území měřítko 1 : 2880
  jádrové území Okounov (1 MB)
  jádrové území Oslovice (1 MB)
  jádrové území Kotvina (1 MB)
  jádrové území Krupice (0,5 MB)
  koordinační výkres - legenda (0,2 MB)
 8. Výkres širších vztahů měřítko 1 : 50000 (22 MB)
 9. Vyhodnocení odnětí ZPF a PUPFL měřítko 1 : 5000 (3 MB)
 10. Dopravní řešení – jádrové území měřítko 1 : 2880
  jádrové území Okounov (1 MB)
  jádrové území Oslovice (1 MB)
  jádrové území Kotvina (1 MB)
  jádrové území Krupice (1 MB)
 11. Technická infrastruktura- jádrové území měřítko 1 : 2880
  jádrové území Okounov (1 MB)
  jádrové území Oslovice (1 MB)
  jádrové území Kotvina (1 MB)
  jádrové území Krupice (1 MB)