VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN PĚTIPSY

29. května 2015

Zastupitelstvo obce Pětipsy vydalo opatřením obecné povahy dne 20. dubna 2015 územní plán Pětipsy. Pořizovatelem tohoto územního plánu byl úřad územního plánování - Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň. Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet u Obce Pětipsy, na Městském úřadu Kadaň, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, na Obecním úřadu Radonice, odboru výstavby a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Také je přístupný na internetových stránkách Obce Pětipsy: http://www.petipsy.cz/.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU PĚTIPSY

ÚZEMNÍ PLÁN PĚTIPSY

2. GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU PĚTIPSY

 1. Výkres základního členění 1:5 000
 2. Hlavní výkres I. Urbanistická koncepce s vymezením ploch s rozdílným využitím
    1:5 000
 3. Hlavní výkres II. Koncepce uspořádání krajiny 1:5 000
 4. Hlavní výkres III. Dopravní a technická infrastruktura 1:5 000
 5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000
 12. Výkres pořadí změn v území

ODŮVODNĚNÍ

1. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PĚTIPSY - Odůvodnění
PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PĚTIPSY – Odůvodnění – Samostatná příloha civilní ochrany
PŘÍLOHA Č. 3 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PĚTIPSY – Odůvodnění – Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

2. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

PŘÍLOHA Č. 4
 6. Koordinační výkres I měřítko 1 : 5000 (3 MB)
  7.1. jádrové území Pětipsy, Vidolice
  7.2. legenda (1 MB)
 8. Výkres širších vztahů měřítko 1 : 50000
 9. Vyhodnocení odnětí ZPF a PUPFL měřítko 1 : 5000
 10. Dopravní řešení – jádrové území měřítko 1 : 2880
 11. Technická infrastruktura- jádrové území měřítko 1 : 2880