URBANISTICKÁ STUDIE RAČETICE

26. června 2018

Urbanistická studie Račetice projednaná zastupitelstvem obce dne 10. prosince 1997 byla prověřena a vložena do evidence územně plánovací činnosti.

Tato studie je k nahlédnutí na Obecním úřadu Račetice, na odboru výstavby Obecního úřadu Radonice a na odboru RR, ÚP a PP Městského úřadu Kadaň.

TEXTOVÁ ČÁST

kapitola 1-11
kapitola 12-13
grafická příloha textové části

GRAFICKÁ ČÁST

širší územní vztahy
komplexní urbanistický návrh
návrh obnovy krajiny

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RAČETICE

16. říjen 2013

Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, pořizuje územní plán Račetice ve smyslu § 6 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Račetice

Návrh zadání územního plánu Račetice

ÚZEMNÍ PLÁN RAČETICE

22. březen 2010

Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení územního plánu.