VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Radonice

28. února 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Radonice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Radonice

Informace o územním plánu Radonice

2. ledna 2012

Zastupitelstvo obce Radonice vydalo opatřením obecné povahy dne 15. prosince 2011 územní plán Radonice. Pořizovatelem tohoto územního plánu byl úřad územního plánování - Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň. Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet u obce Radonice, na Městském úřadu Kadaň, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, na Obecním úřadu Radonice, odboru výstavby a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Také je přístupný na internetových stránkách obce Radonice: http://www.obec-radonice.cz/. Do její dokladové dokumentace lze nahlížet u obce Radonice.

VIZ. PŘÍLOHY
Opatření obecné povahy Územní plán Radonice - část1 část2
Veřejná vyhláška oznámení o vydání opatření obecné povahy Územní plán Radonice

UPOZORNĚNÍ: máte-li pomalejší připojení nebo starší PC, doporučujeme výkresy ve formátu pdf stáhnout na lokální disk (klikněte pravým tlačítkem na odkaz, zvolte "Uložit jako" a vyberte cestu na Váš lokální disk)

TEXTOVÁ ČÁST

PŘÍLOHA Č. 1
 Návrh ÚP Radonice(1 MB)

GRAFICKÁ ČÁST

PŘÍLOHA Č. 2
 1a. Výkres základního členění území (3 MB)
 1b1. Hlavní výkres (5,5 MB)
 1b2. Hlavní výkres - vodohospodářská koncepce (3 MB)
 1b3. Hlavní výkres - dopravní a energetická koncepce (4 MB)
 1b4. Hlavní výkres - koncepce uspořádání krajiny (4 MB)
 1c. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření (3 MB)

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

PŘÍLOHA Č. 3
 Odůvodnění (1 MB)

GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

PŘÍLOHA Č. 4
 2a. Koordinační výkres (8 MB)
 2b. Výkres širších vztahů (8 MB)
 2c. Zábor zemědělského půdního fondu (4 MB)