Územní plán Vejprty

28. ledna 2016

UPOZORNĚNÍ: máte-li pomalejší připojení nebo starší PC, doporučujeme výkresy ve formátu pdf stáhnout na lokální disk (klikněte pravým tlačítkem na odkaz, zvolte "Uložit jako" a vyberte cestu na Váš lokální disk)

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy Územní plán Vejprty

Opatření obecné povahy Územní plán Vejprty

Vyhodnocení vlivů územního plánu Vejprty na udržitelný rozvoj území a na životní prostředí podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění,ve změnách daných přílohou zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.

Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu Vejprty na udržitelný rozvoj území podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU VEJPRTY

Územní plán Vejprty

GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU VEJPRTY

1. Výkres základního členění území

2. Hlavní výkres

3. Koncepce technické infrastruktury - hmotové systémy

4. Koncepce technické infrastruktury - energetika a telekomunikace

5. Koncepce dopravy

6. Koncepce uspořádání krajiny

7. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

ODŮVODNĚNÍ

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VEJPRTY

Odůvodnění územního plánu Vejprty

Příloha č. 1 odůvodnění územního plánu Vejprty - tabulka předpokládaných záborů půdního fondu

GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VEJPRTY

1. Koordinační výkres

2. Výkres širších vztahů

3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu