Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Veliká Ves

8. prosince 2015

Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Veliká Ves

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Veliká Ves dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů.

Informace o územním plánu Veliká Ves

22. listopadu 2013

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O CHYBNÉM VYZNAČENÍ DATA VYDÁNÍ A DATA NABYTÍ ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNÍ PLÁN VELIKÁ VES (velikost 0,1 MB)

27. března 2009

Zastupitelstvo obce Veliká Ves vydalo opatřením obecné povahy dne 11. března 2009 územní plán Veliká Ves. Pořizovatelem tohoto územního plánu byl úřad územního plánování - Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň. Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet u obce Veliká Ves na Městském úřadu Kadaň, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, na Obecním úřadu Radonice, odboru výstavby a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Také je přístupný na internetových stránkách obce Veliká Ves: http://www.velikaves.cz/. Do její dokladové dokumentace lze nahlížet u obce Veliká Ves.

UPOZORNĚNÍ: máte-li pomalejší připojení nebo starší PC, doporučujeme výkresy ve formátu pdf stáhnout na lokální disk (klikněte pravým tlačítkem na odkaz, zvolte "Uložit jako" a vyberte cestu na Váš lokální disk)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN VELIKÉ VSI

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU VELIKÉ VSI

VIZ. PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VELIKÉ VSI (1 MB)

GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU VELIKÉ VSI

VIZ. PŘÍLOHA Č. 2
 1. Výkres základního členění 1:5 000 (1 MB)
 2. Hlavní výkres I. Urbanistická koncepce s vymezením ploch s rozdílným využitím (3 MB)
    1:5 000
 3. Hlavní výkres II. Koncepce uspořádání krajiny 1:5 000 (2 MB)
 4. Hlavní výkres III. Dopravní a technická infrastruktura 1:5 000 (1,5 MB)
 5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000 (1 MB)

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

PŘÍLOHA Č. 3 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VELIKÉ VSI - Odůvodnění (1 MB)
PŘÍLOHA Č. 4 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VELIKÉ VSI – Odůvodnění – Samostatná příloha civilní ochrany (0,1 MB)
PŘÍLOHA Č. 5 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VELIKÉ VSI – Odůvodnění – Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa (0,5 MB)

GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

VIZ. PŘÍLOHA Č. 6
 6. Koordinační výkres I měřítko 1 : 5000 (3 MB)
 7. Koordinační výkres II - jádrové území měřítko 1 : 2880
  jádrové území Nové Třebčice, Vitčice, Podlesice (1 MB)
  jádrové území Široké Třebčice (1 MB)
  jádrové území Veliká Ves (1 MB)
 8. Výkres širších vztahů měřítko 1 : 50000 (52 MB)
 9. Vyhodnocení odnětí ZPF a PUPFL měřítko 1 : 5000 (1 MB)
 10. Dopravní řešení – jádrové území měřítko 1 : 2880
  jádrové území Nové Třebčice, Vitčice, Podlesice (1 MB)
  jádrové území Široké Třebčice (1 MB)
  jádrové území Veliká Ves (1 MB)
 11. Technická infrastruktura- jádrové území měřítko 1 : 2880
  jádrové území Nové Třebčice, Vitčice, Podlesice (1 MB)
  jádrové území Široké Třebčice (1 MB)
  jádrové území Veliká Ves (1 MB)