Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Vilémov

11. března 2016

Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Vilémov

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Vilémov dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů.

Informace o územním plánu Vilémov

25. listopadu 2013

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O CHYBNÉM VYZNAČENÍ DATA VYDÁNÍ A DATA NABYTÍ ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNÍ PLÁN VILÉMOV (velikost 0,1 MB)

26. březen 2009

Zastupitelstvo obce Vilémov vydalo opatřením obecné povahy dne 12. února 2009 územní plán Vilémov. Pořizovatelem tohoto územního plánu byl úřad územního plánování - Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň. Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet u obce Vilémov, na Městském úřadu Kadaň, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, na Obecním úřadu Radonice, odboru výstavby a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Také je přístupný na internetových stránkách obce Vilémov http: //www.obec-vilemov.cz/. Do její dokladové dokumentace lze nahlížet u obce Vilémov.

UPOZORNĚNÍ: máte-li pomalejší připojení nebo starší PC, doporučujeme výkresy ve formátu pdf stáhnout na lokální disk (klikněte pravým tlačítkem na odkaz, zvolte "Uložit jako" a vyberte cestu na Váš lokální disk)

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN VILÉMOVA (velikost 0,1 MB)

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU VILÉMOVA

VIZ. PŘÍLOHA Č. 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VILÉMOVA (1 MB)

GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU VILÉMOVA

VIZ. PŘÍLOHA Č. 2
 1. Výkres základního členění 1:5 000 (3 MB)
 2. Hlavní výkres I. Urbanistická koncepce s vymezením ploch s rozdílným využitím (6 MB)
    1:5 000
 3. Hlavní výkres II. Koncepce uspořádání krajiny 1:5 000 (5 MB)
 4. Hlavní výkres III. Dopravní a technická infrastruktura 1:5 000 (2 MB)
 5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000 (3,5 MB)

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

PŘÍLOHA Č. 3 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VILÉMOVA - Odůvodnění (1 MB)
PŘÍLOHA Č. 4 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VILÉMOVA – Odůvodnění – Samostatná příloha civilní ochrany (1 MB)
PŘÍLOHA Č. 5 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VILÉMOVA – Odůvodnění – Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa (1 MB)

GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ:

VIZ. PŘÍLOHA Č. 6
 6. Koordinační výkres I měřítko 1 : 5000 (6,5 MB)
 7. Koordinační výkres II - jádrové území měřítko 1 : 2880
   jádrové území Vinaře u Kadaně (1 MB)
   jádrové území Blov (1 MB)
   jádrové území Zahořany (1 MB)
   jádrové území Vilémov A (1 MB)
   jádrové území Vilémov B (1 MB)
   legenda (0,3 MB)
 8. Výkres širších vztahů měřítko 1 : 50000 (74 MB)
 9. Vyhodnocení odnětí ZPF a PUPFL měřítko 1 : 5000 (3,5 MB)
 10. Dopravní řešení – jádrové území měřítko 1 : 2880
   jádrové území Vinaře u Kadaně (0,5 MB)
   jádrové území Blov (0,5 MB)
   jádrové území Zahořany (0,5 MB)
   jádrové území Vilémov A (0,5 MB)
   jádrové území Vilémov B (0,5 MB)
 11. Technická infrastruktura- jádrové území měřítko 1 : 2880
   jádrové území Vinaře u Kadaně (0,5 MB)
   jádrové území Blov (0,5 MB)
   jádrové území Zahořany (0,5 MB)
   jádrové území Vilémov A (0,5 MB)
   jádrové území Vilémov B (0,5 MB)
   legenda (0,5 MB)