Analýza bydlení města Kadaň

V roce 2023 si Město Kadaň nechalo zpracovat dokumentaci, jejímž cílem bylo stanovit priority pro koncepční rozhodování o udržitelném rozvoji území na odborné i politické úrovni. Tato dokumentace s názvem "Analýza rozvoje bydlení a průmyslu města Kadaň" byla vytvořena na základě multikriteriální analýzy a za využití dostupných, zejména prostorových a statistických dat a dále již vypracované Studie bydlení města Kadaň a aktuálně platné územně plánovací dokumentace města Kadaň.

Cílem této analýzy je stanovit priority přípravy zastavitelných ploch pro bydlení a průmysl, potřebné podmíněnosti z hlediska vybudování infrastruktur, vhodné tipy a struktury zástavby s ohledem na veřejný zájem a dále požadované podmínky a preference pro rozvoj těchto ploch.

Tato analýza není územně plánovací dokumentací ani územně plánovacím podkladem dle stavebního zákona. Je to pouze doporučení či návrh, jak by bylo účelné vzhledem k zastavitelným plochám bydlení a průmyslu změnit územní plán. Může také sloužit jako podklad k vytvoření koncepce bydlení, resp. průmyslu a bytové politiky města.

Dokumentace se skládá ze dvou částí:

1) Analytická část – analýza aktuálního stavu území, potenciálu pro bydlení a pro výrobu a vyhodnocení rozvojových lokalit a jejich ekonomický potenciál.

2) Návrhová část – definuje plochy rozvoje a další případná doporučení k rozvoji města Kadaň.

Zde je odkaz na kompletní analýzu ve formě tzv. story mapy.

Zde odkaz na dashboard, mapovou aplikaci s hlavními výstupy projektu.