Územně analytické podklady

Oznámení a výzva o zahájení pořízení V. úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Kadaň (24. 6. 2020)

V. úplná aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Kadaň 2020

Městský úřad Kadaň odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče jako pořizovatel územně analytických podkladů má dle § 28 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, povinnost průběžně aktualizovat ÚAP na základě nových údajů o území a průzkumu území a každé 4 roky pořídit jejich úplnou aktualizaci.
Územně analytické podklady (dále jen "ÚAP ORP Kadaň") obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území („limity využití území“), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci („rozbor udržitelného rozvoje území“).

Územně analytické podklady ORP Kadaň byly dle § 29 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, projednány s obcemi ve správním obvodu ORP Kadaň. Na základě § 5 vyhlášky 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, je součástí ÚAP ORP Kadaň   doklad o projednání dle přílohy č. 3 k vyhlášce 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech,  územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,  ve znění pozdějších předpisů.

Textová část – rozbor udržitelného rozvoje území (dále jen "RUR")
RUR obce Domašín
RUR obce Chbany
RUR města Kadaň
RUR města Klášterec nad Ohří
RUR městysu Kovářská
RUR obce Kryštofovy Hamry
RUR obce Libědice
RUR města Loučná pod Klínovcem
RUR města Mašťov
RUR obce Měděnec
RUR obce Okounov
RUR obce Perštejn
RUR obce Pětipsy
RUR obce Račetice
RUR obce Radonice
RUR obce Rokle
RUR města Vejprty
RUR obce Veliká Ves
RUR obce Vilémov

Grafická část
Výkres hodnot v území
Výkres limitů využití území
Výkres záměrů v území
Výkres problémů v území

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území
Hospodářské podmínky:

Míra rizika hospodaření v jednotlivých obcích ORP Kadaň
Míra podnikatelské aktivity v jednotlivých obcích ORP Kadaň
Daňová výtěžnost v jednotlivých obcích ORP Kadaň
Míra dlouhodobé nezaměstnanosti v jednotlivých obcích ORP Kadaň
Míra nezaměstananosti v jednotlivých obcích ORP Kadaň
 Sčítání dopravy 2000, 2005, 2010 v ORP Kadaň
Funkční urbanizovaná území v ORP Kadaň
Životní prostředí:

Oblasti krajinného rázu v ORP Kadaň
 Místa krajinného rázu v ORP Kadaň
Koeficient ekologické stability v ORP Kadaň
Sociální prostředí:

Urbanisticky cenná sídla a architektonicky cenné objekty v ORP Kadaň
Závislost obcí a občanská vybavenost

Informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi
Tyto informace jsou zveřejňovány dle § 166 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Textová část
Seznam vlastníků technické infrastruktury a jimi poskytnutých  údajů o území v ORP Kadaň dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Grafická část
ČD Telematika a. s.
ČEPRO
Čeps a.s.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

České Radiokomunikace a.s.
ČEZ a. s., Správa majetku
ČEZ Distribuce, a. s.

Ecoenerg Windkraft GmbH & Co. KG
Green Lines Rusová, s.r.o.
KABEL 1 informační technologie
Kabelová televize Kadaň a.s.
Kabelová televize Klášterec nad Ohří
Město Vejprty
Ministerstvo obrany ČR
NET4GAS s.r.o.
Obec Chbany
Obec Pětipsy
Obec Radonice
GasNet, s.r.o. zastoupený na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o.

Severočeské doly a. s.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice

 Správa železniční dopravní cesty s. o.
 Telco Pro Services, a. s.
 Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.
 TJ DNT Kadaň
UPC Česká republika, s.r.o.
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
 Zemědělské družstvo Račetice