Územní plánování Měděnec

Zpráva o uplatňování územního plánu Měděnec
4. června 2019
Zastupitelstvo obce Měděnec schválilo dne 15. dubna 2019 usnesením č. 58/19 Zprávu o uplatňování územního plánu Měděnec.

Zpráva o uplatňování územního plánu Měděnec

Oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Měděnec
19. prosince 2017

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Měděnec

Zpráva o uplatňování územního plánu Měděnec

Informace o vydaném územním plánu Měděnce
7. listopadu 2012
Zastupitelstvo obce Měděnec vydalo opatřením obecné povahy dne 7. listopadu 2012 územní plán Měděnce, který nabyl účinnosti dne 22. listopadu 2012. Pořizovatelem tohoto územního plánu byl úřad územního plánování – Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň.

Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet u obce Měděnec, na Městském úřadu Kadaň, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče,  Městskému úřadu Vejprty, stavebním úřadu a Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Také je přístupný na internetových stránkách obce Měděnec www.medenec.cz.  Do dokladové dokumentace, související s pořizováním a vydáním územního  plánu je možné nahlížet u obce Měděnec.

 Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška

Zastupitelstvo obce Měděnec podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

vydává
územní plán Měděnec

1. Textová část územního plánu Měděnce
 
 Územní plán – návrh  – textová část, která je nedílnou součástí opatření obecné povahy.

2. Grafická část územního plánu Měděnce, která je nedílnou součástí opatření obecné povahy.
 
1. Výkres základního členění území 1 : 10 000
 
2. Hlavní výkres – funkční využití ploch, urbanistická koncepce 1 : 5 000
 
3. Hlavní výkres – zastavěné části obce 1 : 2 000
 
4. Výkres veřejných zájmů (vps, opatření a asanací) 1 : 5 000
 
5. Koncepce veřejné infrastruktury 1 : 5 000
 
6. Koncepce veřejné infrastruktury – zastavěné části obce 1 : 2 000
 
7. Koncepce dopravy 1 : 5 000
 
8. Koncepce uspořádání krajiny 1 : 10 000
 
9. Etapizace 1 : 10 000

odůvodnění

1. Textová část odůvodnění územního plánu Měděnce, je součástí  textové části územního plánu Měděnce, která je nedílnou součástí opatření obecné povahy.

2. Grafická část odůvodnění územního plánu Měděnce, která je nedílnou součástí opatření obecné povahy.
 
1. Koordinační výkres 1 : 5 000
 
2. Širší vztahy 1 : 50 000
 
3. Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu a  pozemků určených k plnění funkce lesa 1 : 10 000

Poučení: proti územnímu plánu Měděnce vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).
Účinnost: toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky tj. dne ………………