Územní plánování Račetice

Vymezení zastavěného území Račetice

23. listopadu 2021

 Veřejná vyhláška,  záznam o účinnosti

Textová část
Opatření obecné povahy - vymezení zastavěného území Račetice

Grafická část
 Příloha č. 1 opatření obecné povahy

 

Urbanistická studie Račetice
26. června 2018
Urbanistická studie Račetice projednaná zastupitelstvem obce dne 10. prosince 1997 byla prověřena a vložena do evidence územně plánovací činnosti.

Tato studie je k nahlédnutí na Obecním úřadu Račetice, na odboru výstavby Obecního úřadu Radonice a na odboru RR, ÚP a PP Městského úřadu Kadaň.

Textová část
Kapitola 1–11
Kapitola 12–13
Grafická příloha textové části

Grafická část
Širší územní vztahy
Komplexní urbanistický návrh
Návrh obnovy krajiny

Veřejná vyhláška oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Račetice
16. říjen 2013
Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, pořizuje územní plán Račetice ve smyslu § 6 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Račetice
Návrh zadání územního plánu Račetice

Územní plán Račetice
22. březen 2010
Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení územního plánu.