Územní plánování Radonice

Úplné znění územního plánu Radonice po změně č. 1

9. září 2021

Textová část
 Příloha č. 1 návrh územního plánu Radonice

Grafická část
Příloha č. 2

 1a. Výkres základního členění území
 1b1. Hlavní výkres
 1b2. Hlavní výkres – vodohospodářská koncepce
 1b3. Hlavní výkres – dopravní a energetická koncepce
 1b4. Hlavní výkres – koncepce uspořádání krajiny
 1c. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření

Grafická část odůvodnění
Příloha č. 3

 2a. Koordinační výkres
 2b. Výkres širších vztahů
 2c. Zábor zemědělského půdního fondu

 

Změna č. 1 územního plánu Radonice

9. září 2021

 Veřejná vyhláška – návrh 1. změny územního plánu Radonice

 Opatření obecné povahy

Textová část
 Příloha č. 1 návrh 1. změny územního plánu Radonice

Grafická část
Příloha č. 2

 1a. Výkres základního členění území
 1b. Hlavní výkres
 1c. Výkres VPS, VPO a asanací

Textová část odůvodnění
 Příloha č. 3 odůvodnění Změny č. 1 územního plánu Radonice

Grafická část odůvodnění
Příloha č. 4

 2a. Koordinační výkres

 2b. Výkres širších vztahů

 2c. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

Zpráva o uplatňování územního plánu Radonice
březen 2019

Zpráva o uplatňování územního plánu Radonice

 

Veřejná vyhláška – oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Radonice
28. února 2018

Veřejná vyhláška – oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Radonice

Zpráva o uplatňování územního plánu Radonice

 

Informace o územním plánu Radonice
2. ledna 2012
Zastupitelstvo obce Radonice vydalo opatřením obecné povahy dne 15. prosince 2011 územní plán Radonice. Pořizovatelem tohoto územního plánu byl úřad územního plánování – Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň.

Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet u obce Radonice, na Městském úřadu Kadaň, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, na Obecním úřadu Radonice, odboru výstavby a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Také je přístupný na internetových stránkách obce Radonice: http://www.obec-radonice.cz/

Do dokladové dokumentace lze nahlížet u obce Radonice.

 Opatření obecné povahy územní plán Radonice

 Veřejná vyhláška – oznámení o vydání opatření obecné povahy územní plán Radonice

Textová část
 Příloha č. 1 návrh územního plánu Radonice

Grafická část
Příloha č. 2

 1a. Výkres základního členění území
1b1. Hlavní výkres
1b2. Hlavní výkres – vodohospodářská koncepce
1b3. Hlavní výkres – dopravní a energetická koncepce
1b4. Hlavní výkres – koncepce uspořádání krajiny
1c. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření

Textová část odůvodnění
 Příloha č. 2 odůvodnění

Grafická část odůvodnění
Příloha č. 3

 2a. Koordinační výkres
 2b. Výkres širších vztahů
2c. Zábor zemědělského půdního fondu