Územní plán Kadaně, úplné znění po vydání 9. změny

záznam o účinnosti, účinnost od 17. 1. 2023

Textová část územního plánu Kadaně, úplné znění po vydání 9. změny
 Územní plán Kadaně, úplné znění po vydání 9. změny

Grafická část územního plánu Kadaně, úplné znění po vydání 9. změny
1. Výkres základního členění území 1 : 10 000
2. Hlavní výkres funkční využití ploch 1 : 5 000
3. Výkres veřejných zájmů (VPS, opatření a asanací) 1 : 10 000
4. Koncepce technické infrastruktury – hmotové systémy 1 : 5 000
5. Koncepce technické infrastruktury – energetické systémy 1 : 5 000
6. Koncepce dopravy 1 : 5 000
7. Koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000

Grafická část odůvodnění územního plánu Kadaně, úplné znění po vydání 9. změny
1. Koordinační výkres 1 : 5 000