Územní plánování Vejprty

Zprávu o uplatňování územního plánu Vejprty za uplynulé období
23. února 2023

Zastupitelstvo města Vejprty schválilo dne 22. února 2023 usnesením č. 5/23 Zprávu o uplatňování územního plánu Vejprty za uplynulé období.

 Zpráva o uplatňování územního plánu Vejprty

 

Územní plán Vejprty
28. ledna 2016
Zastupitelstvo města Vejprty vydalo opatřením obecné povahy dne 16. 12. 2015  územní plán Vejprty. Pořizovatelem tohoto územního plánu byl úřad územního plánování – Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň.

Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na Městském úřadu Kadaň, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, dále na odboru stavebního úřadu, životního prostředí a cestovní ruchu Městského úřadu Vejprty a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Je také přístupný na internetových stránkách města Vejprty http://www.vejprty.cz/.

Veřejná vyhláška – oznámení o vydání opatření obecné povahy územní plán Vejprty
Opatření obecné povahy územní plán Vejprty
Vyhodnocení vlivů územního plánu Vejprty na udržitelný rozvoj území a na životní prostředí  podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,  v platném znění, ve změnách daných přílohou zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu Vejprty na udržitelný rozvoj území  podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Textová část územního plánu Vejprty
Územní plán Vejprty

Grafická část územního plánu Vejprty
1. Výkres základního členění území
2. Hlavní výkres
3. Koncepce technické infrastruktury – hmotové systémy
4. Koncepce technické infrastruktury – energetika a telekomunikace
5. Koncepce dopravy
6. Koncepce uspořádání krajiny
7. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Textová část odůvodnění územního plánu Vejprty
Odůvodnění územního plánu Vejprty
Příloha č. 1 odůvodnění územního plánu Vejprty – tabulka předpokládaných záborů půdního fondu

Grafická část odůvodnění územního plánu Vejprty
1. Koordinační výkres
2. Výkres širších vztahů
3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu