Územní plánování Mašťov

Zpráva o uplatňování územního plánu Mašťov
26. dubna 2016

Veřejná vyhláška – oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Mašťov
Zpráva o uplatňování územního plánu Mašťov

Informace o územním plánu Mašťov
2. ledna 2012
Zastupitelstvo města Mašťov vydalo opatřením obecné povahy dne 15. prosince 2011 územní plán Mašťov. Pořizovatelem tohoto územního plánu byl úřad územního plánování – Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň.
Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet u města Mašťov, na Městském úřadu Kadaň, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče,  na Obecním úřadu Radonice, odboru výstavby a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Také je přístupný na internetových stránkách města Mašťov http://www.mastov.cz/.

 Veřejná vyhláška – oznámení o vydání opatření obecné povahy Územní plán Mašťov

 Opatření obecné povahy územní plán Mašťov

Textová část územního plánu Mašťov
Viz. příloha č. 1 návrh územního plánu Mašťov

Grafická část územního plánu Mašťov
Viz. příloha č. 2

1. Výkres základního členění 1 : 5 000
2. Hlavní výkres I. Urbanistická koncepce s vymezením ploch s rozdílným využitím 1 : 5 000
3. Hlavní výkres II. Koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000
4. Hlavní výkres III. Dopravní a technická infrastruktura 1 : 5 000
5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000

Textová část odůvodnění územního plánu Mašťov
Viz. příloha č. 3 územního plánu – odůvodnění
Viz. příloha č. 4 územního plánu – odůvodnění – vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
Viz. příloha č. 5 územního plánu – odůvodnění – samostatná příloha civilní ochrany

Grafická část odůvodnění územního plánu Mašťov
Viz. příloha č. 6

6. Koordinační výkres I měřítko 1 : 5 000
7. Koordinační výkres II – jádrové území měřítko 1 : 2 000

  jádrové území sídlo Vojtěchov
  jádrové území sídlo Mašťov
  jádrové území sídlo Konice a Dobřenec
  legenda
8. Výkres širších vztahů měřítko 1 : 50 000
9. Vyhodnocení odnětí ZPF a PUPFL měřítko 1 : 5 000
10. Dopravní řešení – jádrové území měřítko 1 : 2 000

  jádrové území sídlo Vojtěchov
  jádrové území sídlo Mašťov
  jádrové území sídlo Konice a Dobřenec
11. Technická infrastruktura – jádrové území měřítko 1 : 2 000

  jádrové území sídlo Vojtěchov
  jádrové území sídlo Mašťov
  jádrové území sídlo Konice a Dobřenec