Územní plánování Veliká Ves

Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Veliká Ves
8. prosince 2015

Veřejná vyhláška – oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Veliká Ves

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Veliká Ves dle  ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů

Informace o územním plánu Veliká Ves
22. listopadu 2013

Veřejná vyhláška – oznámení o chybném vyznačení data vydání a data nabytí účinnosti opatření obecné povahy – územní plán Veliká Ves

27. března 2009
Zastupitelstvo obce Veliká Ves vydalo opatřením obecné povahy dne 11. března 2009 územní plán Veliká Ves. Pořizovatelem tohoto územního plánu byl úřad územního plánování – Městský úřad Kadaň, odbor  regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň.

Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet u obce Veliká Ves na Městském úřadu Kadaň, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, na Obecním úřadu Radonice, odboru výstavby a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Také je přístupný na internetových stránkách obce Veliká Ves: http://www.velikaves.cz/

Do dokladové dokumentace lze nahlížet u obce Veliká Ves.

Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy územní plán Veliká Ves

Textová část
Viz. příloha č. 1 návrh územního plánu Veliké Vsi

Grafická část
Viz. příloha č. 2

1. Výkres základního členění 1 : 5 000
 2. Hlavní výkres I. Urbanistická koncepce s vymezením ploch s rozdílným využitím
3. Hlavní výkres II. Koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000
4. Hlavní výkres III. Dopravní a technická infrastruktura 1 : 5 000
 5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

Textová část odůvodnění
 Příloha č. 3 návrh územního plánu Veliké Vsi – odůvodnění
Příloha č. 4 návrh územního plánu Veliké Vsi – odůvodnění – samostatná příloha civilní ochrany
Příloha č. 5 návrh územního plánu Veliké Vsi – odůvodnění – vyhodnocení důsledků  navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

Grafická část odůvodnění
Viz. příloha č. 6

6. Koordinační výkres I. měřítko 1 : 5 000
7. Koordinační výkres II. – jádrové území měřítko 1 : 2 880
 
 jádrové území Nové Třebčice, Vitčice, Podlesice
 
jádrové území Široké Třebčice
 
jádrové území Veliká Ves
8. Výkres širších vztahů měřítko 1 : 50 000
9. Vyhodnocení odnětí ZPF a PUPFL měřítko 1 : 5 000
10. Dopravní řešení – jádrové území měřítko 1 : 2 880
 
jádrové území Nové Třebčice, Vitčice, Podlesice
 
jádrové území Široké Třebčice
 
jádrové území Veliká Ves
11. Technická infrastruktura – jádrové území měřítko 1 : 2 880
 
jádrové území Nové Třebčice, Vitčice, Podlesice
 
jádrové území Široké Třebčice
 
jádrové území Veliká Ves