Územní plánování Libědice

Informace o územním plánu Libědice
24. února 2012
Zastupitelstvo obce Libědice vydalo opatřením obecné povahy dne 9. února 2012 územní plán Libědice. Pořizovatelem tohoto územního plánu byl úřad územního plánování
Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň.

Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet u obce Libědice, na Městském úřadu Kadaň, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, na Obecním úřadu Radonice, odboru výstavby a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Také je přístupný na internetových stránkách obce Libědice http://www.libedice.cz/.

Opatření obecné povahy územní plán Libědice
Veřejná vyhláška oznámení o vydání opatření obecné povahy územní plán Libědice

Textová část územního plánu Libědice
Viz. příloha č. 1 návrh územního plánu Libědice

Grafická část územního plánu Libědice
Viz. příloha č. 2

1. Výkres základního členění 1 : 5 000
2. Hlavní výkres I. Urbanistická koncepce s vymezením ploch s rozdílným využitím 1 : 5 000
3. Hlavní výkres II. Koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000
4. Hlavní výkres III. Dopravní a technická infrastruktura 1 : 5 000
5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

Textová část odůvodnění
Příloha č. 3 odůvodnění
Příloha č. 4 odůvodnění samostatná příloha civilní ochrany
Příloha č. 5 odůvodnění vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

Grafická část odůvodnění
Viz. příloha č. 6

6. Koordinační výkres I měřítko 1 : 5 000
7. Koordinační výkres II
jádrové území měřítko 1 : 2 000
 
jádrové území sídlo Libědice
 
jádrové území sídlo Čejkovice
8. Výkres širších vztahů měřítko 1 : 50 000
9. Vyhodnocení odnětí ZPF a PUPFL měřítko 1 : 5 000
10. Dopravní řešení – jádrové území měřítko 1 : 2 000
 
jádrové území sídlo Libědice
 
jádrové území sídlo Čejkovice
11. Technická infrastruktura 
jádrové území měřítko 1 : 2 000
 
jádrové území sídlo Libědice
 
jádrové území sídlo Čejkovice