Územní plánování Pětipsy

Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Pětipsy
15. srpna 2019

Veřejná vyhláška – oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Pětipsy

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Pětipsy dle  ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů.

Územní plán Pětipsy
29. května 2015
Zastupitelstvo obce Pětipsy vydalo opatřením obecné povahy dne 20. dubna 2015 územní plán Pětipsy. Pořizovatelem tohoto územního plánu byl úřad územního plánování – Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň.
Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet u obce Pětipsy, na Městském úřadu Kadaň, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, na Obecním úřadu Radonice, odboru výstavby a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Také je přístupný na internetových stránkách obce Pětipsy: http://www.petipsy.cz/.

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

1. Textová část územního plánu Pětipsy
Návrh územního plánu
2. Grafická část územního plánu

1. Výkres základního členění 1 : 5 000
2. Hlavní výkres I. Urbanistická koncepce s vymezením ploch s rozdílným využitím  1 : 5 000
3. Hlavní výkres II. Koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000
4. Hlavní výkres III. Dopravní a technická infrastruktura 1:5 000
5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000
12. Výkres pořadí změn v území

Textová část odůvodnění
Příloha č. 1 odůvodnění
Příloha č. 2 odůvodnění samostatná příloha civilní ochrany
Příloha č. 3 odůvodnění vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

Grafická část odůvodnění
Příloha č. 4

6. Koordinační výkres 1 : 5 000
7.1. Jádrové území Pětipsy, Vidolice
7.2. Legenda
8. Výkres širších vztahů měřítko 1 : 50 000
9. Vyhodnocení odnětí ZPF a PUPFL měřítko 1 : 5 000
10. Dopravní řešení – jádrové území měřítko 1 : 2 880
11. Technická infrastruktura - jádrové území měřítko 1 : 2 880