Územní plánování Vilémov

Zpráva o uplatňování územního plánu Vilémov
září 2021

 Zpráva o uplatňování územního plánu Vilémov

Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Vilémov
1. března 2019

Veřejná vyhláška – oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Vilémov
Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Vilémov dle  ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů

Informace o územním plánu Vilémov
25. listopadu 2013

Veřejná vyhláška – oznámení o chybném vyznačení data vydání a data nabytí účinnosti opatření obecné povahy – územní plán Vilémov

26. březen 2009
Zastupitelstvo obce Vilémov vydalo opatřením obecné povahy dne 12. února 2009 územní plán Vilémov. Pořizovatelem tohoto územního plánu byl úřad územního plánování – Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň.

Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet u obce Vilémov, na Městském úřadu Kadaň, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, na Obecním úřadu Radonice, odboru výstavby a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Také je přístupný na internetových stránkách obce Vilémov http: www.obec-vilemov.cz/

Do dokladové dokumentace lze nahlížet u obce Vilémov.

Opatření obecné povahy územní plán Vilémov

Textová část
Viz. příloha č. 1 návrh územního plánu Vilémova

Grafická část
Viz. příloha č. 2
 
1. Výkres základního členění 1 : 5 000
 
2. Hlavní výkres I. Urbanistická koncepce s vymezením ploch s rozdílným využitím 1 : 5 000
 
3. Hlavní výkres II. Koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000
 
4. Hlavní výkres III. Dopravní a technická infrastruktura 1 : 5 000
 
5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

Textová část odůvodnění
 Příloha č. 3 návrh územního plánu Vilémova – odůvodnění
 Příloha č. 4 návrh územního plánu Vilémova – odůvodnění – samostatná příloha civilní ochrany
Příloha č. 5 návrh územního plánu Vilémova – odůvodnění – vyhodnocení důsledků  navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

Grafická část odůvodnění
Viz. příloha č. 6

6. Koordinační výkres I měřítko 1 : 5 000
7. Koordinační výkres II – jádrové území měřítko 1 : 2 880
 
jádrové území Vinaře u Kadaně
 
jádrové území Blov
 
jádrové území Zahořany
 
jádrové území Vilémov A
 
jádrové území Vilémov B
 
legenda
8. Výkres širších vztahů měřítko 1 : 50 000

9. Vyhodnocení odnětí ZPF a PUPFL měřítko 1 : 5 000
10. Dopravní řešení – jádrové území měřítko 1 : 2 880
 
jádrové území Vinaře u Kadaně
 
jádrové území Blov
 
jádrové území Zahořany
 
jádrové území Vilémov A
 
jádrové území Vilémov B
11. Technická infrastruktura – jádrové území měřítko 1 : 2 880
 
jádrové území Vinaře u Kadaně
 
jádrové území Blov
 
jádrové území Zahořany
 
jádrové území Vilémov A
 
jádrové území Vilémov B
 
legenda