Územní plánování Okounov

Zpráva o uplatňování územního plánu Okounov
12. června 2024

Zpráva o uplatňování územního plánu Okounov dle ustanovení  § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva byla schválena zastupitelstvem obce Okounov dne 6. června 2024 usnesením č. 169/13/24.

3. změna územního plánu Okounov a územní plán Okounov, úplné znění po vydání 3. změny
říjen 2023
Zastupitelstvo obce Okounov schválilo 3. změnu územního plán Okounov a územní plán Okounov, úplné znění po vydání 3. změny. Pořizovatelem této změny je Obecní úřad Okounov. 3. změna a její úplné znění nabyly účinnosti dne 23. 10. 2023.

Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet u obce Okounov, na Městském úřadu Kadaň, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, dále na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Klášterec nad Ohří a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Je přístupný na internetových stránkách obce Okounov http://www.okounov.cz.

2. změna územního plánu Okounov a územní plán Okounov právní stav po vydání 2. změny
květen 2020
Zastupitelstvo obce Okounov schválilo 2. změnu územního plán Okounov a územní plán Okounov, právní stav po vydání 2. změny. Pořizovatelem této změny je Obecní úřad Okounov.

Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet u obce Okounov, na Městském úřadu Kadaň, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, dále na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Klášterec nad Ohří a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Je přístupný na internetových stránkách obce Okounov http://www.okounov.cz.

Územní plán Okounov, právní stav po vydání 1. změny
listopad 2017
Zastupitelstvo obce Okounov schválilo územní plán Okounov, právní stav po vydání 1. změny. Pořizovatelem tohoto územního plánu byl Obecní úřad Okounov.

Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet u obce Okounov, na Městském úřadu Kadaň, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, dále na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Klášterec nad Ohří a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Je přístupný na internetových stránkách obce Okounov http://www.okounov.cz.

1. změna územního plánu Okounov
srpen 2017
Zastupitelstvo obce Okounov schválilo 1. změnu územního plán Okounov. Pořizovatelem 1. změny územního plánu Okounov byl Obecní úřad Okounov. Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet u obce Okounov, na Městském úřadu Kadaň, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, dále na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Klášterec nad Ohří a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Je přístupný na internetových stránkách obce Okounov http://www.okounov.cz.

Zpráva o uplatňování územního plánu Okounov
21. srpna 2015

Zpráva o uplatňování územního plánu Okounov dle ustanovení  § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zpráva byla schválena zastupitelstvem obce Okounov dne 26. června 2015 usnesením č. 126/6/15.

Informace o aktualizaci územního plánu Okounov
17. dubna 2014

Informace o aktualizaci územního plánu Okounov

Územní plán Okounov
22. listopadu 2013

Veřejná vyhláška – oznámení o chybném vyznačení data vydání a data nabytí účinnosti, opatření obecné povahy – územní plán Okounov

17. března 2011
Zastupitelstvo obce Okounov vydalo opatřením obecné povahy dne 10. února 2011 územní plán Okounov. Pořizovatelem tohoto územního plánu byl úřad územního plánování – Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň.

Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet u obce Okounov, na Městském úřadu Kadaň, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, na Městském úřadu Klášterec nad Ohří, odboru stavebního úřadu a územního plánování a Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Do její dokladové dokumentace lze nahlížet u obce Okounov.

Veřejná vyhláška oznámení o vydání opatření obecné povahy územní plán Okounov

Opatření obecné povahy územní plán Okounov

Textová část územního plánu Okounov
Viz. příloha č. 1 návrh územního plánu Okounov

Grafická část územního plánu Okounov
Viz. příloha č. 2
  1. Výkres základního členění 1 : 5 000
 
2. Hlavní výkres I. Urbanistická koncepce s vymezením ploch s rozdílným využitím  1 : 5 000
 
3. Hlavní výkres II. Koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000
 
4. Hlavní výkres III. Dopravní a technická infrastruktura 1 : 5 000
 
5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

Textová část odůvodnění
Příloha č. 3 odůvodnění
Příloha č. 4 odůvodnění samostatná příloha civilní ochrany
Příloha č. 5 odůvodnění vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

Grafická část odůvodnění
Viz. příloha č. 6

6. Koordinační výkres I měřítko 1 : 5 000
7. Koordinační výkres II – jádrové území měřítko 1 : 2 880
 
jádrové území Okounov
 
jádrové území Oslovice
 
jádrové území Kotvina
 
jádrové území Krupice
 
koordinační výkres – legenda
8. Výkres širších vztahů měřítko 1 : 50 000
9. Vyhodnocení odnětí ZPF a PUPFL měřítko 1 : 5 000
10. Dopravní řešení – jádrové území měřítko 1 : 2 880
 
jádrové území Okounov
 
jádrové území Oslovice
 
jádrové území Kotvina
 
jádrové území Krupice
11. Technická infrastruktura – jádrové území měřítko 1 : 2 880
 
jádrové území Okounov
 
jádrové území Oslovice
 
jádrové území Kotvina
 
jádrové území Krupice