Územní plánování Perštejn

Územní studie v obci Perštejn

Pořizovatel Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, v souladu s ustanovením § 166 odst. 3) zákona č. 183/2006/Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup údaje o pořízených územních studiích.

Do níže uvedených územních studií je možno, v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 stavebního zákona, nahlédnout na Obecním úřadu v Perštejně, Městském úřadu v Kadani, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče a na Městském úřadu v Klášterci nad Ohří, odboru stavebního úřadu a územního plánování.

Územní studie Perštejn – zastavitelná plocha P1

Její využití bylo schváleno dne 4. 11. 2022 a dne 10. 11. 2022 byla vložena do evidence územně plánovací činnosti. Územní studie je neopomenutelným územně plánovacím podkladem.

 ÚS P1 Perštejn - textová část

 ÚS P1 Perštejn - 1 - širší vztahy

 ÚS P1 Perštejn - 2 - ortomapa s vymezením řešeného území

 ÚS P1 Perštejn - 3 - hlavní výkres

 ÚS P1 Perštejn - 4 - výkres dopravní infrastruktury

 ÚS P1 Perštejn - 5 - výkres technické infrastruktury

 ÚS P1 Perštejn - 6 - koordinační výkres

 ÚS P1 Perštejn - přírodovědný průzkum

Územní studie Perštejn – zastavitelná plocha P3

Její využití bylo schváleno dne 8. 11. 2022 a dne 10. 11. 2022 byla vložena do evidence územně plánovací činnosti. Územní studie je neopomenutelným územně plánovacím podkladem.

ÚS P3 Perštejn - textová část

 ÚS P3 Perštejn - 1 - širší vztahy

 ÚS P3 Perštejn - 2 - ortomapa s vymezením řešeného území

 ÚS P3 Perštejn - 3 - hlavní výkres

 ÚS P3 Perštejn - 4 - výkres dopravní infrastruktury

 ÚS P3 Perštejn - 5 - výkres technické infrastruktury

 ÚS P3 Perštejn - 6 - koordinační výkres

 ÚS P3 Perštejn - přírodovědný průzkum

Územní studie Perštejn – Lužný - zastavitelná plocha L1

Její využití bylo schváleno dne 8. 11. 2022 a dne 10. 11. 2022 byla vložena do evidence územně plánovací činnosti. Územní studie je neopomenutelným územně plánovacím podkladem.

 ÚS L1 Perštejn - textová část

 ÚS L1 Perštejn - 1 - širší vztahy

 ÚS L1 Perštejn - 2 - ortomapa s vymezením řešeného území

 ÚS L1 Perštejn - 3 - hlavní výkres

 ÚS L1 Perštejn - 4 - výkres dopravní infrastruktury

 ÚS L1 Perštejn - 5 - výkres technické infrastruktury

 ÚS L1 Perštejn - 6 - koordinační výkres

ÚS L1 Perštejn - přírodovědný průzkum

 

Územní plán Perštejn
27. ledna 2017
Zastupitelstvo obce Perštejn vydalo opatřením obecné povahy dne 24. 11. 2016  územní plán Perštejn. Pořizovatelem tohoto územního plánu byl úřad územního plánování - Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň.

Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet u obce Perštejn, na Městském úřadu Kadaň, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, dále na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Klášterec nad Ohří a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Je také přístupný na internetových stránkách obce Perštejn: http://www.obec-perstejn.cz.

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Textová část
Příloha č. 1 návrh územního plánu Perštejn

Grafická část
Příloha č. 2
 
1a. Výkres základního členění území
 
1b1. Hlavní výkres
 
1b2. Hlavní výkres vodohospodářská koncepce
 
1b3. Hlavní výkres dopravní a energetická koncepce
 
1b4. Hlavní výkres koncepce uspořádání krajiny
 
1c. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření

Textová část odůvodnění
Příloha č. 3 textová část odůvodnění

Grafická část odůvodnění
Příloha č. 4
 
2a. Koordinační výkres
 
2b. Výkres širších vztahů
 
2c. Zábor zemědělského půdního fondu